Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA IR SLAPUKŲ (COOKIES) POLITIKA

 

1. PRIVATUMO POLITIKOS TIKSLAS


Šios Privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) tikslas yra apibrėžti duomenų valdytojo UAB „Viveka Victoria“, juridinio asmens kodas 304918539, buveinės adresas Sakalų g. 6-44, LT- 08124, Vilnius (toliau - Prouvé Lietuva) atliekamo Jūsų asmens duomenų, gautų per Prouvé Lietuva internetinę svetainę, esančią adresu www.lt.prouve.com (toliau – Internetinė svetainė), tvarkymą.
Jūsų asmens duomenys (toliau – Asmens duomenys) - tai bet kokia informacija arba informacijos rinkinys apie Jus, pagal kuriuos Prouvé Lietuva gali tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kiti duomenys.

Ši Privatumo Politika nustato, kokius Jūsų Asmens duomenis, kokiu tikslu, kada ir kaip Prouvé Lietuva tvarko, todėl siūlome atidžiai susipažinti su joje išdėstytomis taisyklėmis. Jeigu nesutinkate, kad Prouvé Lietuva tvarkytų Jūsų Asmens duomenis, turite teisę nesinaudoti Prouvé Lietuva teikiamomis paslaugomis ir atitinkami nepateikti mums savo Asmens duomenų. 


2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi atsižvelgiant tiek į Europos Sąjungos Bendrajame Duomenų Apsaugos Reglamente (toliau – BDAR), tiek į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir/ar kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir principus.
Prouvé Lietuva gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl Jūsų Asmens duomenys taip pat bus tvarkomi, atsižvelgiant ir į Prouvé Lietuva nustatytas Asmens duomenų tvarkymo teisines procedūras ir metodus, atitinkančius minėtus teisės aktus.
Prouvé Lietuva renka bei tvarko Jūsų Asmens duomenis tik teisėtais duomenų tvarkymo tikslais ir netvarko kitais iš anksto neaptartais tikslais arba glaudžiai nesusijusiais su pradiniais duomenų tvarkymo tikslais.


3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Prouvé Lietuva nurodo, jog Jūsų Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tada, kai Jūs:

- Lankotės Prouvé Lietuva Internetinėje svetainėje arba (ir) naudojatės Internetinėje svetainėje esančiomis funkcijomis;
- Norėdami tapti Prouvé Lietuva Partneriu, registruojatės Prouvé Lietuva Internetinėje svetainėje, užpildant Internetinės svetainės paskyros sukūrimo paraišką;
- Siekiate sudaryti sutartį su Prouvé Lietuva, sudarote ir ją vykdote (tai apima dalyvavimą Prouvé Lietuva partnerystės programoje, ryšio palaikymą, produktų užsakymą, atsiskaitymų atlikimą, verslo sandorių dokumentavimą, programų (lojalumo, motyvavimo) vykdymą, Jūsų, kaip partnerio, taškų skaičiavimą, nuolaidos ar atlygio dokumentaciją ir kitus sudarytos sutarties vykdymo veiksmus);
- Bendraujate ir palaikote elektroninį ryšį su Prouvé Lietuva;
- Sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros, informacijos apie taikomas nuolaidas ir akcijas bei kitus komercinius pasiūlymus.


4. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Žemiau pateikiame Jūsų Asmens duomenų, kuriuos Prouvé Lietuva, Jūsų savanoriškų veiksmų pagrindu gauna tiesiogiai iš Jūsų:

Asmens duomenų kategorijos Asmens duomenys
Asmens tapatybės nustatymo duomenys Vardas; pavardė; asmens kodas; gimimo data; partnerio ID numeris
Kontaktiniai duomenys  El. pašto adresas; telefono numeris; gyvenamosios vietos pilnas adresas; korespondencijos adresas 
Kiti duomenys Paskyros Internetinėje svetainėje sukūrimo data; asmens statusas; asmens rėmėjo ar starterio ID numeris; tėvų sutikimai, kai yra tvarkomi asmenų nuo 16 iki 18 metų asmens duomenys; faktas, ar fizinis asmuo užsiima komercine veikla
5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Prouvé Lietuva, atsižvelgiant į atskirą duomenų tvarkymo tikslą, Jūsų asmens duomenis tvarko įvairiais tam duomenų tvarkymo tikslui skirtais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:Prouvé Lietuva, atsižvelgiant į atskirą duomenų tvarkymo tikslą, Jūsų asmens duomenis tvarko įvairiais tam duomenų tvarkymo tikslui skirtais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:
- Sutikimas. Jeigu Jūsų asmens duomenis Prouvé Lietuva tvarko remiantis Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu, savo sutikimą galite bet kada atšaukti;- Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;- Būtinybė vykdyti teisines priemones ir pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.- Būtinybė saugoti Prouvé Lietuva teisėtus interesus. 


6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tokį laikotarpį, kiek jie pagrįstai reikalingi aukščiau nurodytiems tikslams įgyvendinti. Prouvé Lietuva atkreipia dėmesį, kad tam tikrais atvejais teisės aktai reikalauja arba leidžia laikyti duomenis ir ilgesnį laikotarpį, tokiu atveju, Jūsų Asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek įpareigoja ar leidžia teisės aktai.
Jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų bei Jūsų sudarytos sutarties vykdymu, duomenys bus tvarkomi visu sutarties galiojimo laikotarpiu bei 10 metų po jos nutraukimo ar kitokio pasibaigimo.
Jeigu Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu, Asmens duomenys bus saugomi tol, kol Jūs pasirinksite atšaukti Prouvé Lietuva duotą sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenys arba iki tol, kol Jūsų sutikimas nebeteks teisinės galios, praėjus sutikimo galiojimo terminui – 5 metams nuo jo gavimo dienos. Prouvé Lietuva nurodo, kad sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo bet kada galite atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui..


7. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų Asmeniniai duomenys, kuriuos tvarko Prouvé Lietuva, nėra perduodami jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus, kai siekiama įgyvendinti šioje Privatumo Politikoje nurodytus tikslus arba kai tai yra būtina, vadovaujantis kompetentingais teisės aktais. Jūsų Asmeniniai duomenys, kuriuos tvarko Prouvé Lietuva, nėra perduodami jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus, kai siekiama įgyvendinti šioje Privatumo Politikoje nurodytus tikslus arba kai tai yra būtina, vadovaujantis kompetentingais teisės aktais. Jūsų Asmens duomenys yra perduodami: - Valstybės ir valdžios institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai arba kai yra būtina ginti Prouvé Lietuva teises ir teisėtus interesus.- Duomenų tvarkytojams, kurie Prouvé Lietuva teikia paslaugas ir, remiantis tarp Prouvé Lietuva ir konkretaus duomenų tvarkytojo sudaryta duomenų tvarkymo sutartimi, tvarko Jūsų Asmens duomenis Prouvé Lietuva, kaip duomenų valdytojo, vardu, pavyzdžiui, informacinių technologijų įmonėms, apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms, mokymus, susitikimus, renginius organizuojančioms įmonėms ir kt.- Prouvé įmonių grupės įmonėms, franšizės partneriams bei jų veikloje dalyvaujantiems Partneriams, potencialiems Partneriams, kurie privalo turėti prieigą prie šių Asmens duomenų, kad galėtų teikti savo paslaugas bei įgyvendinti įsipareigojimus, prisijungti prie partnerystės programos.- Kitoms trečiosioms šalims, kurios teikia Prouvé Lietuva paslaugas ir kurių teikimui tam tikrais atvejais reikia atskleisti Jūsų Asmens duomenis, pavyzdžiui, kurjerių tarnybos, bankai, aptarnaujantys Prouvé Lietuva ir kita. 
Tam tikrais atvejais ir esant teisiniam pagrindui, Prouvé Lietuva gali perduoti Jūsų Asmens duomenis valstybėms už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų, tačiau Prouvé Lietuva patvirtina, kad esant tokiai situacijai yra užtikrinamas aukštas Jūsų Asmens duomenų apsaugos lygis, imantis būtinų ir reikalingų organizacinių ir teisinių priemonių – Europos Komisijos patvirtintais sprendimais dėl tinkamumo, įmonėms privalomų taisyklių ar Europos Komisijos patvirtintų standartinių duomenų perdavimo sutarčių sąlygų.


8. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 Prouvé Lietuva įsipareigoja apsaugoti Jūsų Asmens duomenis ir imasi tinkamų techninių, organizacinių ir teisinių priemonių, siekdama užtikrinti Jūsų Asmens duomenų saugumą nuo sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo, neteisėtos prieiga prie Asmens duomenų ir kita.
Prouvé Lietuva yra įdiegusi duomenų šifravimą, kontroliuojamą prieigą, Prouvé Lietuva Internetinė svetainė turi ir SSL sertifikatą. SSL sertifikatas - tai priemonė, užtikrinanti Internetinės svetainės apsaugą, garantuojantį elektroniniu būdu siunčiamų duomenų konfidencialumą. SSL sertifikatas yra tam tikra saugumo rūšis, kuri koduoja Asmens duomenis prieš tai, kai Jus juos išsiunčiate iš savo naršyklės ir dekoduoja, kai jie saugiai pasiekia Internetinę svetainę. Informacija, siunčiama iš serverio Jums, taip pat yra koduojama, kai pasiekia savo tikslą - dekoduojama.
Prouvé Lietuva nurodo, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, privalote saugoti ir išlaikyti paslaptyje savo prisijungimo prie Internetinės svetainės duomenis, taip pat turite pareigą užtikrinti, kad Asmens duomenys, kuriuos pateikiate Prouvé Lietuva, būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. 


9. TIESIOGINĖ RINKODARA


Jūsų Asmens duomenis tiesioginei rinkodarai, įskaitant naujienlaiškių siuntimui, Prouvé Lietuva naudoja tik gavusi Jūsų išankstinį laisva valia duotą sutikimą, kurį bet kada galite atšaukti, atsiųsdami mums žinutę el. pašto adresu info@prouve-europa.eu.

Prouvé Lietuva pažymi, kad tiesioginės rinkodaros pranešimai bus grindžiami geriausiais galimais pasiūlymais, tinkančiais būtent Jums, tačiau šie pasiūlymai nebus priimti automatizuotai.

Turėdami Jūsų atskirą sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomus Jūsų Asmens duomenis taip pat turime teisę naudoti profiliavimo tikslu, t.y. siekdami susidaryti nuomone, kas Jums galėtų būti įdomu, ko Jūs norėtumėte ar ko Jums galėtų reikėti. Tokiu atveju, įsipareigojame Jums suteikti informaciją apie profiliavimą bei suteikti galimybę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą. .


10. JŪSŲ TEISĖS

 

Prouvé Lietuva nurodo, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, visada turite galimybę pasinaudoti žemiau nurodytomis teisėmis: Prouvé Lietuva nurodo, kad Jūs, kaip duomenų subjektas, visada turite galimybę pasinaudoti žemiau nurodytomis teisėmis: 
- Teisę būti informuotam apie Prouvé Lietuva atliekamą duomenų tvarkymą: gauti informaciją apie tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, Asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, Asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, su kuriais Prouvé Lietuva dalijasi Jūsų Asmens duomenimis, duomenų subjekto teises, galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei taikoma, informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą) egzistavimą, taikomas Asmens duomenų apsaugos priemones;
- Teisę susipažinti su Prouvé Lietuva tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis: gauti informaciją, ar Prouvé Lietuva tvarko Jūsų Asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, gauti kitą susijusią informaciją;
- Teisę prašyti ištaisyti Prouvé Lietuva tvarkomus Jūsų Asmens duomenis: teisę ištaisyti netikslius duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra pilni. Tokiu atveju mums gali prireikti patikrinti Jūsų naujai pateikiamus duomenis;
- Teisę prašyti ištrinti duomenis: teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Jūsų asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami mums taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų Asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų. Tokios teisėtos priežastys Jums bus nurodytos kreipiantis dėl teisės „būti pamirštam“ įgyvendinimo;
- Teisę apriboti duomenų tvarkymą: teisę riboti Prouvé Lietuva atliekamą Jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą, Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Prouvé Lietuva teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;
- Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui: teisę prieštarauti, kad tvarkytume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Prouvé Lietuva interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Jūsų priežastis;
- Teisę į duomenų perkeliamumą: teisę gauti Jūsų mums pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar Prouvé Lietuva tarpusavio sutartimi ir Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis. 
- Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai: jei manote, kad tvarkome Jūsų duomenis neteisėtai, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, buveinės adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312. Tačiau Prouvé Lietuva būtų dėkinga, kad esant bet kokio pobūdžio nusiskundimui, pirmiausia dėl jo bandytumėt kreiptis tiesiogiai į Prouvé Lietuva, atsiųsdami mums el. laišką el. pašto adresu info@prouve-europa.eu.

Prouvé Lietuva deda visas pastangas, kad ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, o jeigu prašymas sudėtingas, pratęstus terminą dar dviems mėnesiams, tinkami atsilieptų į Jūsų prašymą.  

Prouvé Lietuva turi teisę prašyti pagrįsto mokesčio, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai. 

Esant pagrįstu abejonių dėl Jūsų tapatybės, Prouvé Lietuva taip pat gali paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti Jūsų tapatybę.


11. KLAUSIMAI DĖL PRIVATUMO POLITIKOS IR JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

 

Prouvé Lietuva vertina Jūsų nuomonę ir įžvalgas, todėl, jeigu turėtumėte pastabų ar pastebėjimų, susijusių su Prouvé Lietuva atliekamu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ir Asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos principais, prašytume susiekti su mumis: Prouvé Lietuva vertina Jūsų nuomonę ir įžvalgas, todėl, jeigu turėtumėte pastabų ar pastebėjimų, susijusių su Prouvé Lietuva atliekamu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu ir Asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos principais, prašytume susiekti su mumis: 
• elektroniniu paštu šiuo adresu: info@prouve-europa.eu;
• telefonu: +370 687 588 86 (ryšio kaina pagal telekomunikacijų operatoriaus tarifą);
• raštu šiuo adresu: UAB „Viveka Victoria“, juridinio asmens kodas 304918539, buveinės adresas Sakalų g. 6-44, LT- 08124, Vilnius

 

12. VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

Prouvé Lietuva tikslingai netvarko vaikų, jaunesnių nei 16 (šešiolika) metų, asmens duomenų, todėl vaikai, jaunesni nei 16 (šešiolika) metų, neturi teisės naudotis Prouvé Lietuva Internetine svetaine.

Prouvé Lietuva tėvams rekomenduoja patikrinti ir stebėti vaikus, kad šie nesinaudotų ir neteisėtai nepateiktų savo ar kitų asmenų Asmens duomenų Prouvé Lietuva.

Vaikai, sulaukę 16 (šešiolika) metų, tačiau nesulaukę pilnametystės, norėdami užsiregistruoti Prouvé Lietuva Internetinėje svetainėje arba kitaip pateikti savo Asmens duomenis Prouvé Lietuva, privalo gauti tėvų ar globėjų rašytinį sutikimą, kuris privalo būti pateiktas Prouvé Lietuva. 

 

13. SLAPUKAI

 

Prouvé Lietuva Internetinėje svetainėje naudoja „slapukus“ („cookies“) ir jų pagalba gauna tam tikrą informaciją apie Jus, kaip Internetinės svetainės lankytoją, įskaitant tokią informaciją kaip Jūsų IP adresą, naršyklės tipą, operacinę sistemą, apsilankymo laiką, įvesties šaltinius ir kt. Prouvé Lietuva Internetinėje svetainėje naudoja „slapukus“ („cookies“) ir jų pagalba gauna tam tikrą informaciją apie Jus, kaip Internetinės svetainės lankytoją, įskaitant tokią informaciją kaip Jūsų IP adresą, naršyklės tipą, operacinę sistemą, apsilankymo laiką, įvesties šaltinius ir kt. „Slapukas“ - tai mažas teksto failas, kurį automatiškai sukuria žiniatinklio naršyklė ir kuris yra išsaugomos Internetinės svetainės lankytojo kietajame diske. Prouvé Lietuva naudoja slapukus tam, kad:
- sužinotų, kaip Jūs naudojatės Prouvé Lietuva Internetine svetaine ir to pagalba, galėtų atlikti Internetinės svetainės pakeitimus, kurie būtų labiau pritaikyti Jūsų poreikiams;
- užtikrintų pagrindinių Prouvé Lietuva Internetinės svetainės funkcijų veikimą (pvz., prisijungimą prie Internetinės svetainės);
- užtikrintų saugumą (pvz., slapukus naudojamus sukčiavimui aptikti autentifikavimo procese);
- prisimintų pasirinktus nustatymus ir pritaikytų Internetinės svetainės puslapių išvaizdą.Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, turite teisę jų atsisakyti iš karto Jums prisijungiant prie Interneto svetainės, arba atsisakyti slapukų galite ir pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus - išjungiant visus slapukus arba įjungiant / išjungiant juos po vieną. Informaciją apie tai, kaip pasinaudoti pirmiau nurodyta funkcija, galite rasti Jūsų naudojamos naršyklės ("Opera", "Firefox", "Internet Explorer", "Chrome", "Safari") gamintojo nustatymuose.

Prouvé Lietuva atkreipia dėmesį, kad „slapukų“ funkcijos išjungimas kai kuriais atvejais gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Tačiau slapukų nustatymus galite bet kada keisti (įjungti/išjungti) pagal savo poreikius. 
Prouvé Lietuva naudoja arba gali naudoti šiuos slapukus: 
- Griežtai privalomus slapukus,  būtinus sistemos veikimui užtikrinti. 
- Veikimą gerinančius slapukus, leidžiančius analizuoti, kaip Internetinės svetainės naudotojai naudojasi Internetine svetaine, ir stebėti Internetinės svetainės darbą. 
- Funkcinius slapukus, leidžiančius įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Internetinei svetainei.
- Tikslinius slapukus, kurių pagalba Internetinės svetainės lankytojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojami Prouvé Lietuva gaminiai.
- „Google Analytics“, kurių pagalba Prouvé Lietuva galėtų suprasti lankytojų elgseną Prouvé Lietuva Interneto svetainėje. Daugiau išsamios informacijos apie tai galite rasite šioje nuorodoje: https://www.google.com/policies/privacy/partners/..

 

14. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS

 

Prouvé Lietuva turi teisę bet kuriuo metu keisti šią Privatumo Politiką, pranešdama apie tai Interneto svetainėje, todėl rekomenduotina periodiškai tikrinti Privatumo politiką ir atsižvelgti į paskutinę nurodytą pakeitimo datą.